26th IPM Physics Spring Conference

Institute for Research in Fundamental Sciences


نام و نام خانوادگی موسسه پژوهشی عنوان مقاله مقاله نامه
حسین اثناعشری ایوری دانشگاه زابل بررسی بخشی از رفتار مکانیکی نانولایه TiO2 در فاز لپیداکروسیت PDF
محمد احمدی تبریز بررسی رمبش کروی در حضور میدان تاکیونی با لاگرانژی جفت شده PDF
امیر ارکانی دانشگاه سراسری تبریز تاثیرات احتمال به دام‌اندازی حاملین در آشکارسازهای نوری مادون قرمز مبتنی بر سیم کوانتومی InGaAs PDF
زهرا اسدی آقبلاغی دانشگاه زنجان The Computation of the Neutron Star Structure with Re-projected Potential PDF
فقیهه اقبالی‌فام دانشگاه صنعتی ارومیه آنتروپی درهم تنیدگی برای حالت پایه ی مدل فرمیون های آزاد بدون اسپین PDF
علیرضا اله‌یاری پژوهشگاه دانش‌های بنیادی Quasinormal Modes of a Black Hole with Quadrupole Moment PDF
فائزه آقایی دانشگاه مازندران مدل تورم دومیدانی در نظریه ی میدان مؤثر در فضای شبه دوسیته PDF
محسن بوستانچی رازی کرمانشاه بررسی احتمال واپاشی هیگز تولیدی در فرآیند خاص (tt ̅H) به کوارک-پادکوارک تَه PDF
ارغوان پرتوی‌فرد پژوهشگاه دانش‌های بنیادی رفتار و توزیع جهتی ریزشناگرهاي کره گون کشیده در شاره کوئت PDF
نرگس تعظیمی کاشان فرمولبندی پتانسیل مبادله پایون در فضای مومنتوم هلیسیتی PDF
بهراد تقوی دانشگاه تهران محاسبه نرخ واپاشی خلا با استفاده از انتگرال مسیر در زمان حقیقی PDF
مهدی جانبازی رودبالی پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای بررسی اثر دما بر روی اندازه نانولوله های کربنی PDF
زهرا جدی سلطان‌آبادی باشگاه پژوهشگران جوان تاثیر کاشت یون بر گاف انرژی نانولوله های TiO2 سنتز شده به روش آندایزینگ PDF
لیلا جهانی شهید مدنی آذربایجان رسانایی نیمه کلاسیک گرافین در حضور برهم¬کنش اسپین¬-مدار راشبا PDF
الهه جوان‌شور دانشگاه صنعتی ارومیه طراحی یک سیستم زیستی اپتوالکتریکی بر مبنای زنجیره DNA PDF
داریوش حاجی رئیسی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی Performance of fully-connected neural networks for top tagging PDF
پریسا حسین‌نژاد دانشگاه صنعتی ارومیه مطالعه ی سیستم فتوسنتزی کلروزوم به عنوان مولد ترموکارنت PDF
سید علی حسینی‌منصوری دانشگاه شاهرود اضافه کردن هلیسیتی به مدل تورمی برداری همسانگرد PDF
سید علی حسینی‌منصوری دانشگاه شاهرود متریک کودو به عنوان هندسه ی ترمودینامیکی همدیس PDF
پریناز خالدی دانشگاه صنعتی ارومیه بررسی ضریب شکست بهینه برای سلول های خورشیدی PDF
فاطمه دانش‌منش دانشگاه فردوسی مشهد Gravitational fragmentation of a filamentary molecular cloud using SPH PDF
سید نادر رسولی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی رقص توامان دو کلوئید کروی در حضور گرادیان دما: چشمه‌ای برای اعمال نیرو به سیال PDF
وحید رضوانی دانشگاه صنعتی شریف راهبرد کنترل دینامیکی بهینه -همدوس برای توقف وادوسی و شبیه سازی های کوانتومی PDF
محمدحسین زارعی دانشگاه شیراز بحرانیت کلاسیکی معیاری برای نظم توپولوژیک کوانتومی PDF
مصطفی سلیمی دانشگاه صنعتی ارومیه جایگزیدگی اسپینی در یک زنجیره پلیمری DNA در حضور اثرات حمام گرمایی PDF
فرشته سلیمانی دانشگاه شاهد جرم موثر وابسته به مکان و مولدهای هرمیتی-کاذب درهامیلتونی ها با تقارن PT- PDF
پروین شاهسوند پژوهشگاه دانش‌های بنیادی برهمکنش سطوح باردار بی نظم با توزیع بار فرکتالی در حضور شاره کولنی
محمدرضا شبان‌نیا رکن‌آبادی پژوهشگاه دانش‌های بنیادی Sheared klinotactic/magnetotactic prolate and oblate swimmers in transverse field
محسن شریف‌زاده پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای مدلسازی ریاضی اندازه گیری ضخامت فلز در ترکیب های دو لایه ای در یک چینش پس پراکنش پرتوهای گاما PDF
زهره صادق‌پور کلوری گیلان اطلاعات متقابل هولوگرافی در سیاهچاله ي دیلاتونی داراي 2 بار الکتریکی PDF
حسین صادق ویشکائی دانشگاه گیلان تأثیر جذب 100درصدی هالوژن‌ها بر خواص الکترونیکی آرسنن PDF
صبورا صالحی دانشگاه پیام نور تهران شرق ثابتهای اپتیکی تک¬لایه¬های MoS2 در ناحیه طول موجهای مرئی PDF
بیتا طاهری دانشگاه تبریز بررسی پارامترهای کاملت – تافت و دما در بلورمایع نماتیکی ترکیبی ML–0688 در فاز همسانگرد و ناهمسانگرد PDF
ریحانه عبدی کاشان جریان الکتریکی نوری اسپین قطبیده در نانونوار MoS2 PDF
سعید عرب‌ها دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) Effect of torsional deformation on the thermal conductivity of 2D nanomaterials: A molecular dynamics study PDF
سمیرا فتحی‌زاده دانشگاه صنعتی ارومیه مشاهده پدیده پیزوالکتریک در زنجیره های DNA: طراحی یک حسگر زیستی PDF
علی‌اصغر قاسم‌پور آرانی کاشان حل تحلیلی معادله کلاین-گوردون برای پتانسیل دنگ-فن با استفاده از روش Nikiforov-Uvarov PDF
مریم قاسم‌نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان The role of anisotropic thermal conduction in a collisionless magnetized hot accretion flow PDF
شبیر محمدی مزوشی دانشگاه گیلان بررسی نظری تاثیر کرنش بر خواص الکترونیکی تک‌لایه آنتیمونن PDF
علی مسعودی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری شبيهسازی و بهينهسازی مشخصههای الكتریكی ترانزیستور تونلی دولایه الكترون - حفره در ابعاد نانو PDF
مطهره منصوربهمنی دانشگاه تبریز تاثیر چرخش دیفرانسیلی سریع بر روی پیکربنذی ستاره PDF
فاطمه منعمی کاشان محاسبه نرخ تولید اسکالرهای شوئینگر در dS4 در حضور یک میدان الکتریکی وابسته به زمان PDF
هادی مهراب‌پور پژوهشگاه دانش‌های بنیادی A new investigation of hydrodynamic response PDF
سودا میرزائی دانشگاه صنعتی سهند تبریز اثر واپاشی خودبخودی اتم دو ترازه بر حالت درهم تنیده اتم- فوتون در کاواک QED PDF
زهره نفری‌قلعه دانشگاه صنعتی شریف افزایش بازده انتقال انرژی در سیستم‌های کوانتومی باز تحریک شده: رهیافت فلوکه PDF
مهدیار نوربالا دانشگاه تهران، دانشکده فیزیک احتمال گذر از مرز در تورم تصادفی PDF
سعیده نوروز دانشگاه کاشان اثر میدان الکتریکی خارجی بر ترابرد ترموالکتریکی سیلیسن PDF
آرشا نیک‌سا Mofid Educational Complex Wave-particle duality, decoherence, and the consequential cosmic censorship of supermassive relativistic systems and black-holes PDF
گیتی همایون‌نیا دانشگاه شیراز Flexible PET Transparent Conductive Film Based on highly purified Networks of Silver Nanowires PDF
مهدیه وطن‌پرست پیام نور تداخل مودهای فشرده PDF
بابک یحیی‌پور دانشگاه تبریز کوک پذیری فاصله کانونی تراجت فوتونی با استفاده از شبه فلز دیراک در محدوده فرکانسی تراهرتز PDF
 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.