کارگاه مجازی نجوم رادیویی: رصد و داده‌کاهی


ثبت‌نام پایان یافته است.


 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.