کارگاه مجازی نجوم رادیویی: رصد و داده‌کاهی

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری انجمن نجوم ایران

زمان: ۸-۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰  • مهلت ثبت‌نام: ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰
 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.