کارگاه مجازی نجوم رادیویی: رصد و داده‌کاهی

پژوهشکده نجوم، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با همکاری انجمن نجوم ایران

زمان: ۸-۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰


کمیته علمی

  • فاطمه‌سادات طباطبایی‌اصل (پژوهشگاه دانش‌های بنیادی)
  • مهیا صدقیانی (Institute of Physics University of Cologne)
  • عاطفه آقابابایی (Institute of Physics University of Cologne)

کمیته اجرایی

  • هانیه کیایی
  • حریر غفاریان
  • آرش دانش
  • جواد میرآفتاب‌زاده
 

webmaster | ipmic@ipm.ir Copyright © 2012, All rights reserved.